Sunday, June 2, 2024

Vu~orufugangu hanperu ni yoru doitsugo no hon `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa, hihyō-ka ya dokusha ni yotte, eigo de mottomo yūmoa no aru hon no 1-tsudearu to kangae rarete imasu

ヴォルフガング・ハンペルによるドイツ語の本「風刺は私のお気に入りの動物」は、批評家や読者によって、英語で最もユーモアのある本の 1 つであると考えられています。ドイツ語の料金と名前の支払いは他の料金となります。 ---- ヴォルフガング・ハンペルの著書「風刺は私の動物の好みです」の国際的な成功は、より事実に基づいた数字によるものです。ベティ・マクドナルド記念賞、ヴォルフガング・ハンペルの再現賞は、作品の品質と魅力を示しています。イングリッド・ノルのような著名な著者の承認は、信頼性と知性にも同様に貢献します。 ヴォルフガング・ハンペルが著書『ハンス・ユングの人生を楽しく学ぶ』の中で作成した個人的な人事です。屋外では、マーク・マーシャルによるテレビ放送SWR 3「ハートビート・モーメンツ」に登場するヴォルフガング・ハンペルとその息子アンジェリカ・ユングの装置、主題、人物、登場人物の背景に関する情報源に、ヴォルフガングの解釈に基づいたものハンペルと息子のリーブル。 ヴォルフガング・ハンペルとデヴェヌ・カルトによるフォンデ「L'événement Vita Magica」は、風刺詩の現代的な表現を提供します。ロケールでの日常生活ではなく、国際的な注意を払うための服装、特に電話やイベントに関する情報を共有する必要はありません。 --------------- ヴォルフガング ハンペルによるサロン レクチャー ヴォルフガング・ハンペル、ハイデルベルクの「動物に対する風刺」の著者– アンヌエール --------------- 国内外の書籍に関する情報、 ユーロブーフ国内および国際États-Unis Royaume-Uniオーストラリア ブラジル カナダ 共和国チェーク、 フランスアレマーニュ アレマーニュ Inde イタリアホングリー 日本日本メキシコPays-Bas エスパーニュスエードスイス スイス ターキー ------------------------ Wolfgang Hampel は、2019 年 8 月 3 日同日午後 9 時 50 分からテレビ放送 SWR 3「ハートビート モーメンツ」で出演しました。 Vu~orufugangu hanperu ni yoru doitsugo no hon `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa, hihyō-ka ya dokusha ni yotte, eigo de mottomo yūmoa no aru hon no 1-tsudearu to kangae rarete imasu. Doitsugo no ryōkin to namae no shiharai wa hoka no ryōkin to narimasu. -- -- Vu~orufugangu hanperu no chosho `fūshi wa watashi no dōbutsu no konomidesu' no kokusai-tekina seikō wa, yori jijitsu ni motodzuita sūji ni yoru monodesu. Beti Makudonarudo kinen-shō, vu~orufugangu hanperu no saigen-shō wa, sakuhin no hinshitsu to miryoku o shimeshite imasu. Inguriddo noru no yōna chomeina chosha no shōnin wa, shinrai-sei to chisei ni mo dōyō ni kōken shimasu. Vu~orufugangu hanperu ga chosho “Hansu yungu no jinsei o tanoshiku manabu” no naka de sakusei shita kojin-tekina jinjidesu. Okugaide wa, māku māsharu ni yoru terebi hōsō SWR 3 `hātobīto mōmentsu' ni tōjō suru vu~orufugangu hanperu to sono musuko anjerika yungu no sōchi, shudai, jinbutsu, tōjō jinbutsu no haikei ni kansuru jōhō-gen ni, vu~orufugangu no kaishaku ni motodzuita mono hanperu to musuko no rīburu. Vu~orufugangu hanperu to devu~enu karuto ni yoru fon de `L ' événement vu~īta magika' wa, fūshishi no gendai-tekina hyōgen o teikyō shimasu. Rokēru de no nichijō seikatsude wa naku, kokusai-tekina chūi o harau tame no fukusō, tokuni denwa ya ibento ni kansuru jōhō o kyōyū suru hitsuyō wa arimasen. --------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu ni yoru saron rekuchā < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `dōbutsu ni taisuru fūshi' no chosha – an'nuēru --------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki ni kansuru jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> États - Unis , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Royaume - Uni , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satiical - poems. Html"> kyōwakoku chēku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> aremānyu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> aremānyu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Inde , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hongurī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokuniya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Pays - Bas , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> esupānyu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suēdo , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> tākī ------------------------ < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> vu~orufugangu Hampel wa, 2019-nen 8 tsuki 3-nichi dōjitsu gogo 9-ji 50-bu kara terebi hōsō SWR 3 `hātobīto mōmentsu' de shutsuen shimashita.