Tuesday, June 4, 2024

Syuleĭman A. ubi politsaĭ Ruven L.: Eto kakvo razkriva dosieto za ubezhishte za ubietsa s nozh v Mankhaĭm

news.de Сюлейман А. уби полицай Рувен Л.: Ето какво разкрива досието за убежище за убиеца с нож в Манхайм История от loc/news.de/dpa • 3 часа • 6 минути време за четене Има тъга и недоверие в Манхайм, след като 29-годишен полицай почина в резултат на сериозни наранявания, нанесени му от заподозрян радикализиран извършител. ・Нападение с нож в Манхайм: Полицай Рувен Л. (29) почина от сериозни наранявания ・Какво се знае за извършителя Сюлейман А. (25)? ・Нападателят от Манхайм идва от Афганистан като тийнейджър - това е досието му за убежище След бруталното нападение с нож в Манхайм, при което 29-годишен полицай беше смъртоносно ранен от 25-годишен мъж с афганистанско гражданство, има тъга и недоверие. Докато Федералната прокуратура пое разследването на предполагаемата религиозно мотивирана атака, има дискусия за това какво трябва да се промени в миграционната политика на Германия, за да се предотвратят подобни актове на насилие. Брутално нападение в Манхайм: Афганистанец наръга критик на исляма, полицай (29) е смъртоносно ранен В петък, 31 май 2024 г., 25-годишен с афганистанско гражданство извади нож на пазарния площад в Манхайм на събитие, организирано от антиислямското движение Pax Europa (BPE). Той рани шестима мъже, включително 29-годишен полицай. Той почина от нараняванията си в неделя следобед. Нападателят е спрян от изстрел на друг полицай. Според полицията сред ранените има иракчанин и германско-казахстански двоен гражданин. Има видеозапис, който показва, че нападателят е разглеждал информационния щанд на Pax Europa малко преди да го намушка за първи път. В това отношение е възможна връзка между атаката и критичното за исляма събитие с члена на борда Майкъл Щюрценбергер, който също беше ранен при атаката. На щанда на дясното популистко движение имаше лозунги като "Политическият ислям застрашава демокрацията, свободата, сигурността и правата на човека!" чета. Извършителят с нож в Манхайм е ранен и не може да бъде разпитан На 3 юни прокурорът съобщи, че извършителят не е могъл да бъде разпитан по здравословни причини. В минутите след нападението с нож е пострадал и 25-годишният. Освен изявленията за мотивите на престъплението от самия извършител, разследващите се надяват да получат допълнителна информация чрез оценка на носителите на данни, открити при претърсването на апартамента му в Хепенхайм, Хесен. Ужас след фатална атака с нож: Какво се знае за мотива на нападателя от Манхайм? Федералната прокуратура сега предполага, че извършителят е бил мотивиран от религия. Най-висшата германска прокуратура пое разследването, както съобщи говорител на 3 юни в Карлсруе. Тя мотивира това с особената важност на случая. Предполага се, че мъжът е искал да откаже на хората, които са критично настроени към исляма, тяхното право на свобода на изразяване, каза тя пред Германската агенция за преса. "Шпигел" съобщи по-рано. Федералният министър на правосъдието Марко Бушман написа на Platform X, че вече има ясни индикации за ислямистки мотив. Ужасният акт на насилие беше шокиращ, каза политикът от СвДП. „В същото време то ни предупреждава: опасността от религиозния фанатизъм и радикалния ислямизъм продължава да бъде голяма. Предотвратяването и наказателното преследване на подобни действия трябва да продължи да бъде основен приоритет за германските органи за сигурност и съдебната система. Ето защо е добре, че Федералният главен прокурор сега пое разследването, за да изясни точната предистория. Нападателят с нож Сюлейман А. идва от Афганистан като тийнейджър: Ето какво се знае за извършителя Какво се знае досега за мъжа, който извади нож на пазарния площад в Манхайм и рани ислямския критик Михаел Щюрценбахер и полицая Рувен Л.? Според информация от кръгове по сигурността Сюлейман А. не е бил нито престъпник, нито екстремист преди фаталната атака в Манхайм. Сега 25-годишният пристигна в Германия от Афганистан с брат си през 2013 г., тогава само на 14 години, като непридружен непълнолетен и подаде молба за убежище, след което беше настанен в младежка жилищна група в квартал Бергщрасе в Хесен, като пише "Билд". По това време нищо не подсказваше, че младият човек, който е посещавал средно училище и курсове по немски език, ще стане убиец с нож няколко години по-късно. Германия онемя от новината! Според Германската агенция за преса, молбата за убежище на Сюлейман А. е била отхвърлена през 2014 г. Въпреки това е наложена забрана за депортиране, вероятно поради младата му възраст. Според "Билд" А. се установява в Лорш близо до Манхайм, където е описан от околните като "вежлив, сдържан и услужлив". news.de Syuleĭman A. ubi politsaĭ Ruven L.: Eto kakvo razkriva dosieto za ubezhishte za ubietsa s nozh v Mankhaĭm Istoriya ot loc/news.de/dpa • 3 chasa • 6 minuti vreme za chetene Ima tŭga i nedoverie v Mankhaĭm, sled kato 29-godishen politsaĭ pochina v rezultat na seriozni naranyavaniya, naneseni mu ot zapodozryan radikaliziran izvŭrshitel. ・Napadenie s nozh v Mankhaĭm: Politsaĭ Ruven L. (29) pochina ot seriozni naranyavaniya ・Kakvo se znae za izvŭrshitelya Syuleĭman A. (25)? ・Napadatelyat ot Mankhaĭm idva ot Afganistan kato tiĭneĭdzhŭr - tova e dosieto mu za ubezhishte Sled brutalnoto napadenie s nozh v Mankhaĭm, pri koeto 29-godishen politsaĭ beshe smŭrtonosno ranen ot 25-godishen mŭzh s afganistansko grazhdanstvo, ima tŭga i nedoverie. Dokato Federalnata prokuratura poe razsledvaneto na predpolagaemata religiozno motivirana ataka, ima diskusiya za tova kakvo tryabva da se promeni v migratsionnata politika na Germaniya, za da se predotvratyat podobni aktove na nasilie. Brutalno napadenie v Mankhaĭm: Afganistanets narŭga kritik na islyama, politsaĭ (29) e smŭrtonosno ranen V petŭk, 31 maĭ 2024 g., 25-godishen s afganistansko grazhdanstvo izvadi nozh na pazarniya ploshtad v Mankhaĭm na sŭbitie, organizirano ot antiislyamskoto dvizhenie Pax Europa (BPE). Toĭ rani shestima mŭzhe, vklyuchitelno 29-godishen politsaĭ. Toĭ pochina ot naranyavaniyata si v nedelya sledobed. Napadatelyat e spryan ot izstrel na drug politsaĭ. Spored politsiyata sred ranenite ima irakchanin i germansko-kazakhstanski dvoen grazhdanin. Ima videozapis, koĭto pokazva, che napadatelyat e razglezhdal informatsionniya shtand na Pax Europa malko predi da go namushka za pŭrvi pŭt. V tova otnoshenie e vŭzmozhna vrŭzka mezhdu atakata i kritichnoto za islyama sŭbitie s chlena na borda Maĭkŭl Shtyurtsenberger, koĭto sŭshto beshe ranen pri atakata. Na shtanda na dyasnoto populistko dvizhenie imashe lozungi kato "Politicheskiyat islyam zastrashava demokratsiyata, svobodata, sigurnostta i pravata na choveka!" cheta. Izvŭrshitelyat s nozh v Mankhaĭm e ranen i ne mozhe da bŭde razpitan Na 3 yuni prokurorŭt sŭobshti, che izvŭrshitelyat ne e mogŭl da bŭde razpitan po zdravoslovni prichini. V minutite sled napadenieto s nozh e postradal i 25-godishniyat. Osven izyavleniyata za motivite na prestŭplenieto ot samiya izvŭrshitel, razsledvashtite se nadyavat da poluchat dopŭlnitelna informatsiya chrez otsenka na nositelite na danni, otkriti pri pretŭrsvaneto na apartamenta mu v Khepenkhaĭm, Khesen. Uzhas sled fatalna ataka s nozh: Kakvo se znae za motiva na napadatelya ot Mankhaĭm? Federalnata prokuratura sega predpolaga, che izvŭrshitelyat e bil motiviran ot religiya. Naĭ-visshata germanska prokuratura poe razsledvaneto, kakto sŭobshti govoritel na 3 yuni v Karlsrue. Tya motivira tova s osobenata vazhnost na sluchaya. Predpolaga se, che mŭzhŭt e iskal da otkazhe na khorata, koito sa kritichno nastroeni kŭm islyama, tyakhnoto pravo na svoboda na izrazyavane, kaza tya pred Germanskata agentsiya za presa. "Shpigel" sŭobshti po-rano. Federalniyat ministŭr na pravosŭdieto Marko Bushman napisa na Platform X, che veche ima yasni indikatsii za islyamistki motiv. Uzhasniyat akt na nasilie beshe shokirasht, kaza politikŭt ot SvDP. „V sŭshtoto vreme to ni preduprezhdava: opasnostta ot religiozniya fanatizŭm i radikalniya islyamizŭm prodŭlzhava da bŭde golyama. Predotvratyavaneto i nakazatelnoto presledvane na podobni deĭstviya tryabva da prodŭlzhi da bŭde osnoven prioritet za germanskite organi za sigurnost i sŭdebnata sistema. Eto zashto e dobre, che Federalniyat glaven prokuror sega poe razsledvaneto, za da izyasni tochnata predistoriya. Napadatelyat s nozh Syuleĭman A. idva ot Afganistan kato tiĭneĭdzhŭr: Eto kakvo se znae za izvŭrshitelya Kakvo se znae dosega za mŭzha, koĭto izvadi nozh na pazarniya ploshtad v Mankhaĭm i rani islyamskiya kritik Mikhael Shtyurtsenbakher i politsaya Ruven L.? Spored informatsiya ot krŭgove po sigurnostta Syuleĭman A. ne e bil nito prestŭpnik, nito ekstremist predi fatalnata ataka v Mankhaĭm. Sega 25-godishniyat pristigna v Germaniya ot Afganistan s brat si prez 2013 g., togava samo na 14 godini, kato nepridruzhen nepŭlnoleten i podade molba za ubezhishte, sled koeto beshe nastanen v mladezhka zhilishtna grupa v kvartal Bergshtrase v Khesen, kato pishe "Bild". Po tova vreme nishto ne podskazvashe, che mladiyat chovek, koĭto e poseshtaval sredno uchilishte i kursove po nemski ezik, shte stane ubiets s nozh nyakolko godini po-kŭsno. Germaniya onemya ot novinata! Spored Germanskata agentsiya za presa, molbata za ubezhishte na Syuleĭman A. e bila otkhvŭrlena prez 2014 g. Vŭpreki tova e nalozhena zabrana za deportirane, veroyatno poradi mladata mu vŭzrast. Spored "Bild" A. se ustanovyava v Lorsh blizo do Mankhaĭm, kŭdeto e opisan ot okolnite kato "vezhliv, sdŭrzhan i usluzhliv".