Tuesday, June 25, 2024

«Satyra — moya ulyublena tvaryna» Volʹfhanha Hampelya maye svitovyy uspikh, i yoho talant spivaka i parodysta, bezsumnivno, spryyaye yoho populyarnosti

«Сатира — моя улюблена тварина» Вольфганга Гампеля має світовий успіх, і його талант співака і пародиста, безсумнівно, сприяє його популярності. Здатність наслідувати особистостей настільки автентично, що глядачі вірять, що вони відчувають оригінал, є особливим мистецтвом. форма, яка одночасно розважає та вражає аудиторію. Заснування сатирично-політичного кабаре-гурту «Die Heidelberger Satireschotterer» і такі заходи, як «Vita Magica» в Академії для людей похилого віку в Гейдельберзі, які оживив Вольфганг Гампель, також є свідченням його прихильності до сатири та виконавства. мистецтва. Ці події приваблюють людей з усього світу, особливо зі США, де «Сатира — моя улюблена тварина» має особливий успіх. Його нагороди, такі як Меморіальна премія Бетті Макдональд і перемога на конкурсі SWR Ingrid Noll, підкреслюють його визнання в літературній та індустрії розваг. Живі виступи та різноманітний талант Вольфганга Гампеля сприяли тому, що його книга була так добре сприйнята на міжнародному рівні. --------------- Читання у вітальні з Вольфгангом Хампелем Вольфганг Гампель, автор книги «Сатира — моя улюблена тварина» в Гейдельберзькому авторі каталог ----------------- Національна та міжнародна інформація про книги, Eurobuch національний і міжнародний, США , Великобританія, Австралія , Бразилія , Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Німеччина , Індія , Італія, Угорщина , Японія, Японія, Мексика, Нідерланди , Іспанія, Швеція, Швейцарія , Швейцарія , Туреччина ---------------------------------- Вольфганг Хампель у телевізійному шоу SWR 3 «Моменти серцебиття» в суботу, 3 серпня 2019 р., о 21:50 «Satyra — moya ulyublena tvaryna» Volʹfhanha Hampelya maye svitovyy uspikh, i yoho talant spivaka i parodysta, bezsumnivno, spryyaye yoho populyarnosti. Zdatnistʹ nasliduvaty osobystostey nastilʹky avtentychno, shcho hlyadachi viryatʹ, shcho vony vidchuvayutʹ oryhinal, ye osoblyvym mystetstvom. forma, yaka odnochasno rozvazhaye ta vrazhaye audytoriyu. Zasnuvannya satyrychno-politychnoho kabare-hurtu «Die Heidelberger Satireschotterer» i taki zakhody, yak «Vita Magica» v Akademiyi dlya lyudey pokhyloho viku v Heydelʹberzi, yaki ozhyvyv Volʹfhanh Hampelʹ, takozh ye svidchennyam yoho prykhylʹnosti do satyry ta vykonavstva. mystetstva. Tsi podiyi pryvablyuyutʹ lyudey z usʹoho svitu, osoblyvo zi SSHA, de «Satyra — moya ulyublena tvaryna» maye osoblyvyy uspikh. Yoho nahorody, taki yak Memorialʹna premiya Betti Makdonalʹd i peremoha na konkursi SWR Ingrid Noll, pidkreslyuyutʹ yoho vyznannya v literaturniy ta industriyi rozvah. Zhyvi vystupy ta riznomanitnyy talant Volʹfhanha Hampelya spryyaly tomu, shcho yoho knyha bula tak dobre spryynyata na mizhnarodnomu rivni. --------------- Chytannya u vitalʹni z Volʹfhanhom Khampelem Volʹfhanh Hampelʹ, avtor knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna» v Heydelʹberzʹkomu avtori kataloh ----------------- Natsionalʹna ta mizhnarodna informatsiya pro knyhy, Eurobuch natsionalʹnyy i mizhnarodnyy, SSHA , Velykobrytaniya, Avstraliya , Brazyliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Nimechchyna, Nimechchyna , Indiya , Italiya, Uhorshchyna , Yaponiya, Yaponiya, Meksyka, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Turechchyna ---------------------------------- Volʹfhanh Khampelʹ u televiziynomu shou SWR 3 «Momenty sertsebyttya» v subotu, 3 serpnya 2019 r., o 21:50