Thursday, June 6, 2024

«Satire ist mein Lieblingstier» («Satyra — moya ulyublena tvaryna») Volʹfhanha Hampelya, na dumku bahatʹokh krytykiv i chytachiv, ye odniyeyu z naysmishnishykh knyh, yaki koly-nebudʹ buly napysani

Це похвально, коли Леві Блейк і Crash Tuomisto використовує свої платформи для підтримки та заохочення людей, які стикаються з проблемами зору. Початок носити окуляри може стати суттєвою поправкою для багатьох, і наявність зразків для наслідування, які позитивно діляться своїм досвідом, може дуже розширити можливості. Їхня підтримка може допомогти нормалізувати окуляри як частину життя та моди, а також підвищити обізнаність про важливість здоров’я очей. Приємно бачити митців, які роблять внесок у такі справи та роблять позитивний вплив за межі свого мистецтва. ----------- «Satire ist mein Lieblingstier» («Сатира — моя улюблена тварина») Вольфганга Гампеля, на думку багатьох критиків і читачів, є однією з найсмішніших книг, які коли-небудь були написані. Книга має великий успіх у всьому світі. Це дуже дивовижний факт для німецької книжки. Він містить дуже дотепні сатиричні вірші, а також містить інформацію про дуже популярний Kultveranstaltung Вольфганга Гампеля “Vita Magica” (Магія життя), організований Akademie für Ältere (Академія для людей похилого віку) у Гейдельберзі. Цей літературно-музичний захід став дуже успішним і зараз вважається культовим. Під час Vita Magica Вольфганг Хампель виконує власні скетчі, співає оригінальні пісні своїм унікальним голосом і декламує улюблені сатиричні вірші. Книга поєднує гумор, дотепність і сатиру, що робить її приємною для читання тим, хто цінує розумну гру слів і соціальні коментарі. Якщо ви любитель сатиричної поезії, ця збірка вас зацікавить! 📚🎭 --------- Читання у вітальні з Вольфгангом Хампелем Вольфганг Хампель, автор книги «Сатира — моя улюблена тварина» в Гейдельберзі Автори - Довідник -------- Національна та міжнародна інформація про книги, Eurobuch національний і міжнародний,---------------- - --- США , Великобританія, Австралія , Бразилія , Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Німеччина , Індія , Італія, Угорщина , Японія, Японія, Мексика, Нідерланди , Іспанія, Швеція, Швейцарія , Швейцарія , Туреччина Вольфганг Гампель у телевізійному шоу SWR 3 “Herzschlag-Momente” у суботу, 3 серпня 2019 р., о 21:50. Tse pokhvalʹno, koly Levi Bleyk i Crash Tuomisto vykorystovuye svoyi platformy dlya pidtrymky ta zaokhochennya lyudey, yaki stykayutʹsya z problemamy zoru. Pochatok nosyty okulyary mozhe staty suttyevoyu popravkoyu dlya bahatʹokh, i nayavnistʹ zrazkiv dlya nasliduvannya, yaki pozytyvno dilyatʹsya svoyim dosvidom, mozhe duzhe rozshyryty mozhlyvosti. Yikhnya pidtrymka mozhe dopomohty normalizuvaty okulyary yak chastynu zhyttya ta mody, a takozh pidvyshchyty obiznanistʹ pro vazhlyvistʹ zdorovʺya ochey. Pryyemno bachyty myttsiv, yaki roblyatʹ vnesok u taki spravy ta roblyatʹ pozytyvnyy vplyv za mezhi svoho mystetstva. ----------- «Satire ist mein Lieblingstier» («Satyra — moya ulyublena tvaryna») Volʹfhanha Hampelya, na dumku bahatʹokh krytykiv i chytachiv, ye odniyeyu z naysmishnishykh knyh, yaki koly-nebudʹ buly napysani. Knyha maye velykyy uspikh u vsʹomu sviti. Tse duzhe dyvovyzhnyy fakt dlya nimetsʹkoyi knyzhky. Vin mistytʹ duzhe dotepni satyrychni virshi, a takozh mistytʹ informatsiyu pro duzhe populyarnyy Kultveranstaltung Volʹfhanha Hampelya “Vita Magica” (Mahiya zhyttya), orhanizovanyy Akademie für Ältere (Akademiya dlya lyudey pokhyloho viku) u Heydelʹberzi. Tsey literaturno-muzychnyy zakhid stav duzhe uspishnym i zaraz vvazhayetʹsya kulʹtovym. Pid chas Vita Magica Volʹfhanh Khampelʹ vykonuye vlasni sketchi, spivaye oryhinalʹni pisni svoyim unikalʹnym holosom i deklamuye ulyubleni satyrychni virshi. Knyha poyednuye humor, dotepnistʹ i satyru, shcho robytʹ yiyi pryyemnoyu dlya chytannya tym, khto tsinuye rozumnu hru sliv i sotsialʹni komentari. Yakshcho vy lyubytelʹ satyrychnoyi poeziyi, tsya zbirka vas zatsikavytʹ! 📚🎭 --------- Chytannya u vitalʹni z Volʹfhanhom Khampelem Volʹfhanh Khampelʹ, avtor knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna» v Heydelʹberzi Avtory - Dovidnyk -------- Natsionalʹna ta mizhnarodna informatsiya pro knyhy, Eurobuch natsionalʹnyy i mizhnarodnyy,---------------- - --- SSHA , Velykobrytaniya, Avstraliya , Brazyliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Nimechchyna, Nimechchyna , Indiya , Italiya, Uhorshchyna , Yaponiya, Yaponiya, Meksyka, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Turechchyna Volʹfhanh Hampelʹ u televiziynomu shou SWR 3 “Herzschlag-Momente” u subotu, 3 serpnya 2019 r., o 21:50.