Thursday, June 27, 2024

Novaya gruppa kabare "The Heidelberger Satireschotterer" Vol'fganga Khampelya v Vita Magica vo vtornik, 25 iyunya 2024 g., v 15:40 - primerno do 17:10, VHS Heidelberg, Bergheimer Str. 76, Hall E06

Новая группа кабаре "The Heidelberger Satireschotterer" Вольфганга Хампеля в Vita Magica во вторник, 25 июня 2024 г., в 15:40 - примерно до 17:10, VHS Heidelberg, Bergheimer Str. 76, Hall E06 ----- - ------------------- Вольфганг Хампель, двукратный обладатель премии Мемориала Бетти Макдональд и победитель SWR Ингрид Нолл Конкурс — автор книги «Сатира — мое любимое животное», по мнению многих критиков и читателей, одной из самых юмористических книг всех времен. Вольфганг Хампель представил недавно основанное им сатирическое политическое кабаре «Die Heidelberger Satireschotterer» с авторами Герхардом Дрокуром, Петером Гуншем, Мартином Гуншем и Вильфридом Румпфом. Гостей ждала актуальная искрометная программа с веселыми и продуманными сценками, песнями, текстами и пародиями. Зрители прекрасно провели время. --------------------------------------------- Мы надеемся, что вы все счастливы. Сегодня мы заново открыли себя. «Гейдельбергские сатиристы» со своей программой, дикие, как волк, и никогда не набожные, как ягненок. --------------- Чтение в гостиной с Вольфгангом Хампелем Вольфганг Хампель, автор книги «Сатира — мое любимое животное» в Гейдельбергском авторе каталог ----------------- Информация о книге на национальном и международном уровне, Евробух национальный и международный, США , Великобритания, Австралия , Бразилия , Канада, Чехия, Франция, Германия, Германия , Индия , Италия, Венгрия , Япония, Япония, Мексика, Нидерланды , Испания, Швеция, Швейцария , Швейцария , Türkiye --------------------------------- Вольфганг Хампель в телешоу SWR 3 «Моменты сердцебиения» в субботу, 3 августа 2019 г., в 21:50 мск. Novaya gruppa kabare "The Heidelberger Satireschotterer" Vol'fganga Khampelya v Vita Magica vo vtornik, 25 iyunya 2024 g., v 15:40 - primerno do 17:10, VHS Heidelberg, Bergheimer Str. 76, Hall E06 ----- - ------------------- Vol'fgang Khampel', dvukratnyy obladatel' premii Memoriala Betti Makdonal'd i pobeditel' SWR Ingrid Noll Konkurs — avtor knigi «Satira — moye lyubimoye zhivotnoye», po mneniyu mnogikh kritikov i chitateley, odnoy iz samykh yumoristicheskikh knig vsekh vremen. Vol'fgang Khampel' predstavil nedavno osnovannoye im satiricheskoye politicheskoye kabare «Die Heidelberger Satireschotterer» s avtorami Gerkhardom Drokurom, Peterom Gunshem, Martinom Gunshem i Vil'fridom Rumpfom. Gostey zhdala aktual'naya iskrometnaya programma s veselymi i produmannymi stsenkami, pesnyami, tekstami i parodiyami. Zriteli prekrasno proveli vremya. --------------------------------------------- My nadeyemsya, chto vy vse schastlivy. Segodnya my zanovo otkryli sebya. «Geydel'bergskiye satiristy» so svoyey programmoy, dikiye, kak volk, i nikogda ne nabozhnyye, kak yagnenok. --------------- Chteniye v gostinoy s Vol'fgangom Khampelem Vol'fgang Khampel', avtor knigi «Satira — moye lyubimoye zhivotnoye» v Geydel'bergskom avtore katalog ----------------- Informatsiya o knige na natsional'nom i mezhdunarodnom urovne, Yevrobukh natsional'nyy i mezhdunarodnyy, SSHA , Velikobritaniya, Avstraliya , Braziliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Germaniya, Germaniya , Indiya , Italiya, Vengriya , Yaponiya, Yaponiya, Meksika, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Türkiye --------------------------------- Vol'fgang Khampel' v teleshou SWR 3 «Momenty serdtsebiyeniya» v subbotu, 3 avgusta 2019 g., v 21:50 msk.