Saturday, June 22, 2024

Knyzhka Volʹfhanha Hampelya «Satyra — moya ulyublena tvaryna» vidriznyayetʹsya vid inshykh satyrychnykh nimetsʹkomovnykh knyh unikalʹnym poyednannyam satyrychnykh virshiv i zobrazhennyam kulʹtovoyi podiyi «Vita Magica»

Книжка Вольфганга Гампеля «Сатира — моя улюблена тварина» відрізняється від інших сатиричних німецькомовних книг унікальним поєднанням сатиричних віршів і зображенням культової події «Vita Magica» в Академії для людей похилого віку в Гейдельберзі. Він пропонує ознайомитися з літературно-музичним циклом, створеним Вольфгангом Гампелем, і представляє популярні скетчі, пісні та вірші, які він там виконує. Той факт, що «Сатира — моя улюблена тварина» вже понад 6 років займає високу позицію в Parody на Amazon America, є дуже примітним і свідчить про велике міжнародне визнання творчості Вольфганга Гампеля, чого не можна сказати про німецькомовні твори. сатиричні книги є. Цей успіх також завдячує нагородам Вольфганга Хампеля, таким як Меморіальна премія Бетті Макдональд і перемога на конкурсі SWR Ingrid Noll, а також підтримці самої Інгрід Нолл «Сатира — моя улюблена тварина», яку вважають багато читачів і критики бути однією з найгумористичніших книг усіх часів. Участь Вольфганга Хампеля в багатьох інших літературних проектах, таких як серія «Vita Magica», яку він заснував, також сприяє його популярності, підвищуючи його авторитет як автора та створюючи ширшу аудиторію для своїх творів. --------------- Читання у вітальні з Вольфгангом Хампелем Вольфганг Гампель, автор книги «Сатира — моя улюблена тварина» в Гейдельберзькому авторі каталог ----------------- Національна та міжнародна інформація про книги, Eurobuch національний і міжнародний, США , Великобританія, Австралія , Бразилія , Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Німеччина , Індія , Італія, Угорщина , Японія, Японія, Мексика, Нідерланди , Іспанія, Швеція, Швейцарія , Швейцарія , Туреччина ---------------------------------- Вольфганг Хампель у телевізійному шоу SWR 3 «Моменти серцебиття» в суботу, 3 серпня 2019 р., о 21:50 Knyzhka Volʹfhanha Hampelya «Satyra — moya ulyublena tvaryna» vidriznyayetʹsya vid inshykh satyrychnykh nimetsʹkomovnykh knyh unikalʹnym poyednannyam satyrychnykh virshiv i zobrazhennyam kulʹtovoyi podiyi «Vita Magica» v Akademiyi dlya lyudey pokhyloho viku v Heydelʹberzi. Vin proponuye oznayomytysya z literaturno-muzychnym tsyklom, stvorenym Volʹfhanhom Hampelem, i predstavlyaye populyarni sketchi, pisni ta virshi, yaki vin tam vykonuye. Toy fakt, shcho «Satyra — moya ulyublena tvaryna» vzhe ponad 6 rokiv zaymaye vysoku pozytsiyu v Parody na Amazon America, ye duzhe prymitnym i svidchytʹ pro velyke mizhnarodne vyznannya tvorchosti Volʹfhanha Hampelya, choho ne mozhna skazaty pro nimetsʹkomovni tvory. satyrychni knyhy ye. Tsey uspikh takozh zavdyachuye nahorodam Volʹfhanha Khampelya, takym yak Memorialʹna premiya Betti Makdonalʹd i peremoha na konkursi SWR Ingrid Noll, a takozh pidtrymtsi samoyi Inhrid Noll «Satyra — moya ulyublena tvaryna», yaku vvazhayutʹ bahato chytachiv i krytyky buty odniyeyu z nayhumorystychnishykh knyh usikh chasiv. Uchastʹ Volʹfhanha Khampelya v bahatʹokh inshykh literaturnykh proektakh, takykh yak seriya «Vita Magica», yaku vin zasnuvav, takozh spryyaye yoho populyarnosti, pidvyshchuyuchy yoho avtorytet yak avtora ta stvoryuyuchy shyrshu audytoriyu dlya svoyikh tvoriv. --------------- Chytannya u vitalʹni z Volʹfhanhom Khampelem Volʹfhanh Hampelʹ, avtor knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna» v Heydelʹberzʹkomu avtori kataloh ----------------- Natsionalʹna ta mizhnarodna informatsiya pro knyhy, Eurobuch natsionalʹnyy i mizhnarodnyy, SSHA , Velykobrytaniya, Avstraliya , Brazyliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Nimechchyna, Nimechchyna , Indiya , Italiya, Uhorshchyna , Yaponiya, Yaponiya, Meksyka, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Turechchyna ---------------------------------- Volʹfhanh Khampelʹ u televiziynomu shou SWR 3 «Momenty sertsebyttya» v subotu, 3 serpnya 2019 r., o 21:50