Friday, April 1, 2022

Vu~orufuganguhanperu, fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu, vu~ītamajika, puresurebyū, terebi, yūmeina fandesu

ヴォルフガングハンペル、風刺は私のお気に入りの動物、ヴィータマジカ、プレスレビュー、テレビ、有名なファンです --------------------------- ------------------- --------------------------- 成功したハイデルベルクの作家であるヴォルフガングハンペルとヴィータマジカチームは、「風刺は私のお気に入りの動物です」の本の販売、寄付、イベントで、ウクライナと必要としている文化施設をサポートしています。------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- ウォルフガング・ハンペル-風刺は私のお気に入りの動物です-国際的に大きな成功を収めています-ヴィータ・マジカの募金活動-BAZ2021年11月26日- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ WolfgangHampel-寄付引き渡し-ライン-ネッカー-ツァイトゥングハイデルベルク-2021年11月16日 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------- Wolfgangハンペル-3周年記念ヴィータマジカ-「風刺は私のお気に入りの動物です」の出版-ライン-ネッカー-ツァイトゥングハイデルベルク-2018年8月 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------ Angelika Jung、 Wolfgang Hampel、Hans Jung、Satireは私のお気に入りの動物です-SWR3テレビ番組HERZSCHLAG-MOMEHTE-Rhein-Neckar-Zeitung2019年8月3日 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- SWR3テレビ番組HERZSCHLAG-MOMENTEのWolfgangHampel、2019年8月3日土曜日午後9時50分 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- 風刺は私のお気に入りの動物です。バーデン・ヴュルテンベルク地域研究をオンラインで見つけてください -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ 風刺は私のお気に入りの動物、ヴォルフガングハンペルで、最もユーモラスな動物の1つです。標準の欠如に対して非常に深刻で批判的なテキストを含むすべての時間の本 風刺はヴォルフガング・ハンペルによる私のお気に入りの動物であり、世界中の多くの読者の意見では、これまでで最もユーモラスな本の1つです。同時に、読者は、テレビ、思考、会話など、あらゆる場所で遭遇する基準の欠如に対して、非常に深刻で批判的なテキストを見つけるでしょう。多くの熱狂的な読者を見つける非常に特別な本である「風刺は私のお気に入りの動物です」を作るのはこの混合物です。もっとください! あなたはこれまでで最もユーモラスな本の1つを注文することができます-----------------------。 風刺はヴォルフガング・ハンペルの私のお気に入りの動物です:------------- 国内および国際---------------- ----- 米国、 イギリス、 オーストラリア、 カナダ、 チェコ共和国、 フランス、 ドイツ、 ドイツ Vu~orufuganguhanperu, fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu, vu~ītamajika, puresurebyū, terebi, yūmeina fandesu -- ------------------------- ------------------- -- ------------------------- < b > seikō shita Haideruberuku no sakkadearu vu~orufuganguhanperu to vu~ītamajikachīmu wa,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu' no hon no hanbai, kifu, ibento de, Ukuraina to hitsuyō to shite iru bunka shisetsu o sapōto shite imasu.------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- ------- < b > < b > < a href =" https: / / Www. Akademie - fuer - aeltere. De/ wp - kontentsu/ uploads/ Mediathek/ Presse/ PRESSE - 2015 - heute/ 2021 - 11 - 26 - BAZ. Jpg"> U~Orufugangu hanperu - fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu - kokusai-teki ni ōkina seikō o osamete imasu - vu~īta majika no bokin katsudō - BAZ 2021-nen 11 tsuki 26-nichi - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- - ------------------------- < a href =" https: / / Www. Akademie - fuer - aeltere. De/ wp - kontentsu/ uploads/ Mediathek/ Presse/ PRESSE - 2015 - heute/ 2021 - 11 - 16 - RNZ. Jpg"> WolfgangHampel - kifu hikiwatashi - rain - nekkā - tsu~aito~unguhaideruberuku - 2021-nen 11 tsuki 16-nichi -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- ------------------------- < b > < a href =" https: / / Www. Akademie - fuer - aeltere. De/ wp - kontentsu/ uploads/ Mediathek/ Presse/ PRESSE - 2015 - heute/ 2018 - 08 - 13 - RNZ. Jpg"> vu~orufugangu hanperu - 3 shūnenkinen vu~ītamajika - `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu' no shuppan - rain - nekkā - tsu~aito~unguhaideruberuku - 2018-nen 8 tsuki -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- ------------------ < a href =" https: / / Www. Rnz. De/ nachrichten/ heidelberg _ artikel,- krebstod - von - hans - jung - die - saddo - geschichte - einer - heidelberger - personality - _ arid, 458086. Html"> Angelika Jung, vu~orufugangu Hampel, hansu Jung, Satire wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu - SWR 3 terebibangu HERZSCHLAG - MOMEHTE - Rhein - Neckar - Zeitung 2019-nen 8 tsuki 3-nichi -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> SWR 3 terebibangu HERZSCHLAG - MOMENTE no WolfgangHampel, 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi gogo 9-ji 50-bu < b > -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------- < a href =" https: / / Www. Leo - bw. De/ web/ gesuto/ detail/ - / ditēru/ details/ DOKUMENT/ wlbblb _ labi/ 4997803/ Satire-pāsento 20 isuto-pāsento 20 mein-pāsento 20 Lieblingstier-pāsento 20-pāsento 20 satirische-pāsento 20 Gedichte-pāsento 20-pāsento 20 mit-pāsento 20 Informationen-pāsento 20 zur-pāsento 20 Kultveranstaltung-pāsento 20-pāsento 22 vu~īta-pāsento 20 magika-pāsento 22-pāsento 20 der-pāsento 20 Akademie-pāsento 20 f"> fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu. Bāden vu~yurutenberuku chiiki kenkyū o onrain de mitsukete kudasai -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- - ------------------------- < b > < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - Lieblingstier - Satirische/ dp/ 3958281559"> fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu, vu~orufuganguhanperu de, mottomo yūmorasuna dōbutsu no 1tsudesu. Hyōjun no ketsujo ni taishite hijō ni shinkokude hihantekina tekisuto o fukumu subete no jikan no hon fūshi wa vu~orufugangu hanperu ni yoru watashinōkiniiri no dōbutsudeari, sekaijū no ōku no dokusha no ikende wa, kore made de mottomo yūmorasuna hon no 1tsudesu. Dōjini, dokusha wa, terebi, shikō, kaiwa nado, arayuru basho de sōgū suru kijun no ketsujo ni taishite, hijō ni shinkokude hihantekina tekisuto o mitsukerudeshou. Ōku no nekkyō-tekina dokusha o mitsukeru hijō ni tokubetsuna hondearu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu' o tsukuru no wa kono kongōmonodesu. Motto kudasai! Anata wa kore made de mottomo yūmorasuna hon no 1tsu o chūmon suru koto ga dekimasu -----------------------. Fūshi wa vu~orufugangu hanperu no watashinōkiniiri no dōbutsudesu:------------- < B > < ahref =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> kokunai oyobi kokusai ---------------- ----- < ahref =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - Lieblingstier - Satirische/ dp/ 3958281559"> Beikoku , < ahref =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - Lieblingstier - Informationen - Kultfolgenaltung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < ahref =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - Lieblingstier - Informationen - Kultfolgenaltung/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < ahref =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - isuto - mein - Lieblingstier - Satirische/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - kategorie/ 5635609 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirische - gedichte. Html"> chekokyōwakoku, < ahref =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - Lieblingstier - Informationen - Kultfolgenaltung/ dp/ 3958281559"> Furansu , < ahref =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - Informationen - Kultfolgenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < ahref =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ sozialwissenschaften/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirische - gedichte"> Doitsu