Thursday, April 7, 2022

Proslukhovuvaly: rosiyany radio pro svoyi vbyvstva v Ukrayini

Берлінський кур'єр Прослуховували: росіяни радіо про свої вбивства в Україні GL/dpa - 42 хвилини тому Федеральна розвідувальна служба (BND), схоже, точно знає, що відбувається з російськими військами в Україні, включаючи військові злочини проти мирного населення. Як повідомляє Der Spiegel, відповідний російський радіотрафік був перехоплений і зафіксований. Згідно з повідомленням, німецька служба зовнішньої розвідки перехопила радіоповідомлення російських військових про вбивства українців у Бучі. Індивідуальні радіорозмови настільки деталізовані, що їх можна приписувати тілам, знайденим після виходу російських військ із невеликого містечка під Києвом. Наприклад, кажуть, що один солдат повідомив іншому по радіо, як він та його товариші застрелили людину з велосипеда. Образ мертвого, який, очевидно, лежав тижнями, обійшов світ. В іншому повідомленні на радіо повідомлялося, що полонених українських бійців спочатку допитували, а потім розстрілювали. За даними Spiegel, BND повідомила свої висновки відповідальним парламентаріям. Їм також слід довести, що ключову роль у бійні відіграли найманці російської військової компанії «Група Вагнера». Згідно з різними джерелами, зараз все більше свідчить про те, що масові вбивства мирного населення стають бажаною частиною російської війни, щоб зламати їх моральний дух і опір. Колишній міністр внутрішніх справ України повідомив, що в гаражі в Гостомелі знайшли мертвими одинадцять мирних жителів, розстріляних російськими військовими. Місце на північний захід від столиці України Києва з військовим аеропортом було однією з перших об’єктів російського вторгнення і викликало гостру боротьбу. Після поспішного відступу росіян місцева українська військова адміністрація у вівторок повідомила, що 400 жителів зникли безвісти і зараз обшукують підвали. Ще більше жахів очікують у місті Бородянка, що менше ніж за 40 кілометрів на північний захід від Києва. Те, що сталося в значно зруйнованому місті Маріуполь на Азовському морі, яке було в облозі й боротьбі протягом кількох тижнів і продовжується, напевно, не буде з’ясовано швидко. Окрім відомих злочинів, таких як обстріл пологової клініки та бомбардування театру, повного людей, які шукають захисту у підвалі, є голоси, які побоюються особливих звіриних нападів на цивільне населення з боку чеченських груп, союзних з Росією. Президент України Володимир Зеленський розповів про тисячі зниклих безвісти по всій країні. Тим часом його уряд попросив людей на сході країни якомога швидше тікати на захід. Очікується поновлення наступу Росії, особливо на Донбасі. Кажуть, що російські війська, виведені після розвалу на півночі, були відправлені на схід. Тому Україна вимагає подальшої підтримки зброєю та посиленням санкцій проти Росії. У цьому контексті посол України Андрій Мельник знову посварився з міністром оборони Крістін Ламбрехт (СДПН). Вона заявила, що Україна наполягає на секретності щодо німецьких поставок зброї. Мельник відреагував у ток-шоу ARD так: «Це неправда. Саме таку лінію обрав міністр». Міністр закордонних справ Анналена Бербок (Зелені) заявила на консультаціях НАТО в Брюсселі, що Альянс подбає про збільшення, краще скоординованих поставок озброєнь. Berlinsʹkyy kur'yer Proslukhovuvaly: rosiyany radio pro svoyi vbyvstva v Ukrayini GL/dpa - 42 khvylyny tomu Federalʹna rozviduvalʹna sluzhba (BND), skhozhe, tochno znaye, shcho vidbuvayetʹsya z rosiysʹkymy viysʹkamy v Ukrayini, vklyuchayuchy viysʹkovi zlochyny proty myrnoho naselennya. Yak povidomlyaye Der Spiegel, vidpovidnyy rosiysʹkyy radiotrafik buv perekhoplenyy i zafiksovanyy. Z·hidno z povidomlennyam, nimetsʹka sluzhba zovnishnʹoyi rozvidky perekhopyla radiopovidomlennya rosiysʹkykh viysʹkovykh pro vbyvstva ukrayintsiv u Buchi. Indyvidualʹni radiorozmovy nastilʹky detalizovani, shcho yikh mozhna prypysuvaty tilam, znaydenym pislya vykhodu rosiysʹkykh viysʹk iz nevelykoho mistechka pid Kyyevom. Napryklad, kazhutʹ, shcho odyn soldat povidomyv inshomu po radio, yak vin ta yoho tovaryshi zastrelyly lyudynu z velosypeda. Obraz mertvoho, yakyy, ochevydno, lezhav tyzhnyamy, obiyshov svit. V inshomu povidomlenni na radio povidomlyalosya, shcho polonenykh ukrayinsʹkykh biytsiv spochatku dopytuvaly, a potim rozstrilyuvaly. Za danymy Spiegel, BND povidomyla svoyi vysnovky vidpovidalʹnym parlamentariyam. Yim takozh slid dovesty, shcho klyuchovu rolʹ u biyni vidihraly naymantsi rosiysʹkoyi viysʹkovoyi kompaniyi «Hrupa Vahnera». Z·hidno z riznymy dzherelamy, zaraz vse bilʹshe svidchytʹ pro te, shcho masovi vbyvstva myrnoho naselennya stayutʹ bazhanoyu chastynoyu rosiysʹkoyi viyny, shchob zlamaty yikh moralʹnyy dukh i opir. Kolyshniy ministr vnutrishnikh sprav Ukrayiny povidomyv, shcho v harazhi v Hostomeli znayshly mertvymy odynadtsyatʹ myrnykh zhyteliv, rozstrilyanykh rosiysʹkymy viysʹkovymy. Mistse na pivnichnyy zakhid vid stolytsi Ukrayiny Kyyeva z viysʹkovym aeroportom bulo odniyeyu z pershykh obʺyektiv rosiysʹkoho vtorhnennya i vyklykalo hostru borotʹbu. Pislya pospishnoho vidstupu rosiyan mistseva ukrayinsʹka viysʹkova administratsiya u vivtorok povidomyla, shcho 400 zhyteliv znykly bezvisty i zaraz obshukuyutʹ pidvaly. Shche bilʹshe zhakhiv ochikuyutʹ u misti Borodyanka, shcho menshe nizh za 40 kilometriv na pivnichnyy zakhid vid Kyyeva. Te, shcho stalosya v znachno zruynovanomu misti Mariupolʹ na Azovsʹkomu mori, yake bulo v oblozi y borotʹbi protyahom kilʹkokh tyzhniv i prodovzhuyetʹsya, napevno, ne bude zʺyasovano shvydko. Okrim vidomykh zlochyniv, takykh yak obstril polohovoyi kliniky ta bombarduvannya teatru, povnoho lyudey, yaki shukayutʹ zakhystu u pidvali, ye holosy, yaki poboyuyutʹsya osoblyvykh zvirynykh napadiv na tsyvilʹne naselennya z boku chechensʹkykh hrup, soyuznykh z Rosiyeyu. Prezydent Ukrayiny Volodymyr Zelensʹkyy rozpoviv pro tysyachi znyklykh bezvisty po vsiy krayini. Tym chasom yoho uryad poprosyv lyudey na skhodi krayiny yakomoha shvydshe tikaty na zakhid. Ochikuyetʹsya ponovlennya nastupu Rosiyi, osoblyvo na Donbasi. Kazhutʹ, shcho rosiysʹki viysʹka, vyvedeni pislya rozvalu na pivnochi, buly vidpravleni na skhid. Tomu Ukrayina vymahaye podalʹshoyi pidtrymky zbroyeyu ta posylennyam sanktsiy proty Rosiyi. U tsʹomu konteksti posol Ukrayiny Andriy Melʹnyk znovu posvaryvsya z ministrom oborony Kristin Lambrekht (SDPN). Vona zayavyla, shcho Ukrayina napolyahaye na sekretnosti shchodo nimetsʹkykh postavok zbroyi. Melʹnyk vidreahuvav u tok-shou ARD tak: «Tse nepravda. Same taku liniyu obrav ministr». Ministr zakordonnykh sprav Annalena Berbok (Zeleni) zayavyla na konsulʹtatsiyakh NATO v Bryusseli, shcho Alʹyans podbaye pro zbilʹshennya, krashche skoordynovanykh postavok ozbroyenʹ.