Wednesday, May 22, 2024

Vu~orufugangu Han Peru-cho “fūshi wa watashi no sukina dōbutsu” wa, ōku no hihyō-ka ya dokusha ni yoreba, kore made ni kaka reta hon no naka de mottomo omoshiroi hon no hitotsudesu

ヴォルフガング・ハンペル著『風刺は私の好きな動物』は、多くの批評家や読者によれば、これまでに書かれた本の中で最も面白い本のひとつです - ユーモアは知性の単なる例ではなく、知性の一形態です 私たちを最も笑わせるフィクションは、逆説的ですが、多くの場合、最も深遠で知的なものです。 この問題はそれよりもさらに根深く、漫画がほとんど真剣に受け止められていないというだけではありません。 ユーモアは単なる知性の例ではなく、知性の一形態です。 ユーモアは深刻さを損なうのではなく、むしろ深刻さを高めますし、その逆も同様です。 馴染みがあると思われるかもしれませんが、文学には、非常に深刻でありながら非常に面白い本が溢れています。 もちろん、面白いの反対は深刻ではありません。 面白いの反対は面白くないです。 ユーモアは単なる知性の一例ではなく、知性の一形態であるため、面白いことと深刻なことが共生します。 水平思考が必要です。 予期せぬつながりを作る。 読者の一歩先を行っています。 ジョン・セルフ ------------------- 面白い本はなぜそれほど重要なのでしょうか? 私はとても楽観的な人間ですが、最近は何らかのサポートが必要です。 だからとても知的で面白い本を読むことができてとても嬉しくて感謝しています。 ヴォルフガング・ハンペルの「Satire ist mein Lieblingstier」(風刺は私のお気に入りの動物です)は、非常に面白くて知的な文学の完璧な例です。 はい、確かに水平思考が必要です。 予期せぬつながりを作る。 読者の一歩先を行っています。 とても面白くて知的な本をお探しなら、ベティ・マクドナルド記念賞を受賞したヴォルフガング・ハンペルによる素晴らしい「Satire ist mein Lieblingstier」をお試しください。 皆さんも私と同じようにこの本を楽しんでいただけるでしょうし、世界中の多くの読者も楽しんでいただけるでしょう。 気をつけて、マルティーヌ・ディディエ -------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ヴォルフガング ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者 – ディレクトリ --------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ ヴォルフガング ハンペルが、2019 年 8 月 3 日土曜日午後 9 時 50 分からの SWR 3 テレビ番組「ハートビート モーメンツ」に出演しました。 Vu~orufugangu Han Peru-cho “fūshi wa watashi no sukina dōbutsu” wa, ōku no hihyō-ka ya dokusha ni yoreba, kore made ni kaka reta hon no naka de mottomo omoshiroi hon no hitotsudesu - yūmoa wa chisei no tan'naru reide wa naku, chisei no ichi keitaidesu watashitachi o mottomo warawaseru fikushon wa, gyakusetsu-tekidesuga, ōku no baai, mottomo shin'ende chitekina monodesu. Kono mondai wa sore yori mo sarani nebukaku, manga ga hotondo shinken ni uketome rarete inai to iu dakede wa arimasen. Yūmoa wa tan'naru chisei no reide wa naku, chisei no ichi keitaidesu. Yūmoa wa shinkoku-sa o sokonau node wa naku, mushiro shinkoku-sa o takamemasushi, sono gyaku mo dōyōdesu. Najimi ga aru to omowa reru kamo shiremasenga, bungaku ni wa, hijō ni shinkokudearinagara hijō ni omoshiroi hon ga afurete imasu. Mochiron, omoshiroino hantai wa shinkokude wa arimasen. Omoshiroi no hantai wa omoshirokunaidesu. Yūmoa wa tan'naru chisei no ichireide wa naku, chisei no ichi keitaidearu tame, omoshiroikoto to shinkokuna koto ga kyōsei shimasu. Suihei shikō ga hitsuyōdesu. Yoki senu tsunagari o tsukuru. Dokusha no ippo-saki o okonatte imasu. Jon seru ​​ fu ------------------- omoshiroi hon wa naze sorehodo jūyōna nodeshou ka? Watashi wa totemo rakukantekina ningendesuga, saikin wa nanrakano sapōto ga hitsuyōdesu. Dakara totemo chiteki de omoshiroi hon o yomu koto ga dekite totemo ureshikute kansha shite imasu. Vu~orufugangu hanperu no `Satire isuto mein Lieblingstier'(fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu) wa, hijō ni omoshirokute chitekina bungaku no kanpekina reidesu. Hai, tashikani suihei shikō ga hitsuyōdesu. Yoki senu tsunagari o tsukuru. Dokusha no ippo-saki o okonatte imasu. Totemo omoshirokute chitekina hon o o sagashinara, beti Makudonarudo kinen-shō o jushō shita vu~orufugangu hanperu ni yoru subarashī `Satire isuto mein Lieblingstier' o o tameshi kudasai. Minasan mo watashi to onajiyōni kono-pon o tanoshinde itadakerudeshoushi, sekaijū no ōku no dokusha mo tanoshinde itadakerudeshou. Kiwotsukete, marutīnu didie -------------- < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha – direkutori --------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> vu~orufugangu hanperu ga, 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 terebibangu `hātobīto mōmentsu' ni shutsuen shimashita.