Friday, November 3, 2023

Vu~orufugangu hanperu,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu', shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu,`Haideruberuku fūshi-ga', 10 tsuki shoen seikō

ヴォルフガング・ハンペル、「風刺は私のお気に入りの動物」、史上最もユーモラスな本のひとつ、「ハイデルベルク風刺画」、10月初演成功 ------ ヴォルフガング・ハンペルはハイデルベルクの作家で、特に風刺的な詩や文章、歌、スケッチで有名です。 彼は、2015 年からハイデルベルクの高齢者アカデミーで毎月開催されている文学音楽シリーズ「Vita Magica」の創設者兼監督です。 Vita Magica では、彼自身の作品を発表し、社会、政治、文化についてのユーモアと批判的な解説を提供することがよくあります。 ヴォルフガング・ハンペルは、世界的に成功を収めた『風刺は私のお気に入りの動物』の著者であり、多くの批評家や読者がこの本を史上最もユーモラスな本の一つと評しています。 彼はこの非常に特別な本により、2 度目となるベティ・マクドナルド記念賞を受賞しました。 2023年10月、著者は政治風刺キャバレー「Die Heidelberger Satireschotterer」を設立した。 初演は大成功でした。 ヴォルフガング・ハンペルは、ジャーナリスト、作家、プレゼンターとしての長年の経験によって形づくられた、個人的で独創的なスタイルを通じて、他の多くの風刺作家とは異なります。 彼の文章の中で、彼はユーモアと知恵、皮肉と真剣さ、詩と散文を組み合わせています。 彼は時事的な話題だけでなく、人生、愛、芸術に関する時代を超えた疑問についても書いています。 彼はダジャレ、韻、比喩を駆使する言葉の達人です。 彼はあなたを笑わせるだけでなく、考えさせる風刺家でもあります。 -------------- ヴォルフガング ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者 –ディレクトリ -------------------------------------------------- -------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ Wolfgang Hampel の SWR 3 ショー「Heartbeat Moments」 Vu~orufugangu hanperu,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu', shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu,`Haideruberuku fūshi-ga', 10 tsuki shoen seikō ------ vu~orufugangu hanperu wa Haideruberuku no sakka de, tokuni fūshi-tekina uta ya bunshō, uta, suketchi de yūmeidesu. Kare wa, 2015-nen kara Haideruberuku no kōrei-sha akademī de maitsuki kaisai sa rete iru bungaku ongaku shirīzu `vu~īta magika' no sōsetsu-sha ken kantokudesu. Vu~īta magikade wa, kare jishin no sakuhin o happyō shi, shakai, seiji, bunka ni tsuite no yūmoa to hihantekina kaisetsu o teikyō suru koto ga yoku arimasu. Vu~orufugangu hanperu wa, sekai-teki ni seikō o osameta “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” no choshadeari, ōku no hihyō-ka ya dokusha ga kono-pon o shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu to hyō shite imasu. Kare wa kono hijō ni tokubetsuna hon ni yori, 2-dome to naru beti Makudonarudo kinen-shō o jushō shimashita. 2023-Nen 10 tsuki, chosha wa seiji fūshi kyabarē `Die Heidelberger Satireschotterer' o setsuritsu shita. Shoen wa taiseikōdeshita. Vu~orufugangu hanperu wa, jānarisuto, sakka, purezentā to shite no naganen no keiken ni yotte katachidzukura reta, kojin-tekide dokusō-tekina sutairu o tsūjite, hoka no ōku no fūshi sakka to wa kotonarimasu. Kare no bunshō no naka de, kare wa yūmoa to chie, hiniku to shinken-sa, uta to sanbun o kumiawasete imasu. Kare wa jiji-tekina wadai dakedenaku, jinsei,-ai, geijutsu ni kansuru jidai o koeta gimon ni tsuite mo kaite imasu. Kare wa dajare, in, hiyu o kushi suru kotoba no tatsujindesu. Kare wa anata o warawaseru dakedenaku, kangae saseru fūshikade mo arimasu. -------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha – direkutori -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ < b > < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> vu~orufugangu Hampel no SWR 3 shō `hātobīto mōmentsu'