Friday, November 3, 2023

Volʹfhanh Khampelʹ, «Satyra — moya ulyublena tvaryna», odna z nayhumorystychnishykh knyh usikh chasiv, «Heydelʹberzʹkyy satyryskhotter», uspishna premʺyera v zhovtni

Вольфганг Хампель, «Сатира — моя улюблена тварина», одна з найгумористичніших книг усіх часів, «Гейдельберзький сатирисхоттер», успішна прем’єра в жовтні--------- Вольфганг Гампель — гейдельберзький письменник, який особливо відомий своїми сатиричними віршами та текстами, піснями та етюдами. Він є засновником і керівником літературно-музичного циклу Vita Magica, який щомісяця проходить в Академії для людей похилого віку в Гайдельберзі з 2015 року. На Vita Magica він представляє власні твори, які часто містять гумористичні та критичні коментарі щодо суспільства, політики та культури. Вольфганг Хампель є автором всесвітньо успішної книги «Сатира — моя улюблена тварина», яку багато критиків і читачів описують як одну з найбільш гумористичних книг усіх часів. За цю особливу книгу він вдруге отримав нагороду Бетті Макдональд Меморіал. У жовтні 2023 року автор заснував політично сатиричне кабаре «Die Heidelberger Satireschotterer». Прем'єра пройшла з великим успіхом. Вольфганг Хампель відрізняється від багатьох інших сатириків особистим та оригінальним стилем, який сформував його багаторічний досвід журналіста, автора та ведучого. У своїх текстах він поєднує гумор і мудрість, іронію і серйозність, поезію і прозу. Він пише не лише на актуальні теми, а й про позачасові питання про життя, кохання та мистецтво. Він майстер мови, який грає з каламбурами, римами та метафорами. Це сатирик, який змушує не тільки сміятися, але й замислюватися. -------------- Вольфганг Гампель, автор книги «Сатира — моя улюблена тварина» в Heidelberg Authors – Довідник -------------------------------------------------- -------------------- Національна та міжнародна інформація про книги, Eurobuch національний і міжнародний,---------------- - --- США , Великобританія, Австралія , Бразилія , Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Німеччина , Індія , Італія, Угорщина , Японія, Японія, Мексика, Нідерланди , Іспанія, Швеція, Швейцарія , Швейцарія , Туреччина ---------------------- Вольфганг Гампель у шоу SWR 3 «Моменти серцебиття» Volʹfhanh Khampelʹ, «Satyra — moya ulyublena tvaryna», odna z nayhumorystychnishykh knyh usikh chasiv, «Heydelʹberzʹkyy satyryskhotter», uspishna premʺyera v zhovtni--------- Volʹfhanh Hampelʹ — heydelʹberzʹkyy pysʹmennyk, yakyy osoblyvo vidomyy svoyimy satyrychnymy virshamy ta tekstamy, pisnyamy ta etyudamy. Vin ye zasnovnykom i kerivnykom literaturno-muzychnoho tsyklu Vita Magica, yakyy shchomisyatsya prokhodytʹ v Akademiyi dlya lyudey pokhyloho viku v Haydelʹberzi z 2015 roku. Na Vita Magica vin predstavlyaye vlasni tvory, yaki chasto mistyatʹ humorystychni ta krytychni komentari shchodo suspilʹstva, polityky ta kulʹtury. Volʹfhanh Khampelʹ ye avtorom vsesvitnʹo uspishnoyi knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna», yaku bahato krytykiv i chytachiv opysuyutʹ yak odnu z naybilʹsh humorystychnykh knyh usikh chasiv. Za tsyu osoblyvu knyhu vin vdruhe otrymav nahorodu Betti Makdonalʹd Memorial. U zhovtni 2023 roku avtor zasnuvav politychno satyrychne kabare «Die Heidelberger Satireschotterer». Prem'yera proyshla z velykym uspikhom. Volʹfhanh Khampelʹ vidriznyayetʹsya vid bahatʹokh inshykh satyrykiv osobystym ta oryhinalʹnym stylem, yakyy sformuvav yoho bahatorichnyy dosvid zhurnalista, avtora ta veduchoho. U svoyikh tekstakh vin poyednuye humor i mudristʹ, ironiyu i seryoznistʹ, poeziyu i prozu. Vin pyshe ne lyshe na aktualʹni temy, a y pro pozachasovi pytannya pro zhyttya, kokhannya ta mystetstvo. Vin mayster movy, yakyy hraye z kalamburamy, rymamy ta metaforamy. Tse satyryk, yakyy zmushuye ne tilʹky smiyatysya, ale y zamyslyuvatysya. -------------- Volʹfhanh Hampelʹ, avtor knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna» v Heidelberg Authors – Dovidnyk -------------------------------------------------- -------------------- Natsionalʹna ta mizhnarodna informatsiya pro knyhy, Eurobuch natsionalʹnyy i mizhnarodnyy,---------------- - --- SSHA , Velykobrytaniya, Avstraliya , Brazyliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Nimechchyna, Nimechchyna , Indiya , Italiya, Uhorshchyna , Yaponiya, Yaponiya, Meksyka, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Turechchyna ---------------------- Volʹfhanh Hampelʹ u shou SWR 3 «Momenty sertsebyttya»