Thursday, March 31, 2022

Çernobyl hakda hiç eşitmediňizmi? Görnüşinden, Russiýadan gelen esgerler şöhle saçyp, Belarusa getirilipdir

euronews Çernobyl hakda hiç eşitmediňizmi? Görnüşinden, Russiýadan gelen esgerler şöhle saçyp, Belarusa getirilipdir 8 sagat öň 24-nji fewralda Russiýa Ukrainany basyp alandan az salym soň, rus goşunlary Çernobyl sebitini ele geçirdi. Soňra Halkara Atom Energiýasy Guramasy sebitdäki radioaktiwligiň ýokarlanandygyny kesgitledi. Expertsöne hünärmenler aç-açan düşündiriş berdiler we rus tanklarynyň we beýleki ulaglaryň diňe radioaktiw tozany döredendigini mälim etdiler. Indi Ukrainadaky UNIAN gullugynyň journalistsurnalistleri rus esgerleriniň ýakyn awtobusda Belarusa ýedi awtobusda radiasiýa keselinden ejir çekýändiklerini habar berdiler. Belarus teleýaýlymynyň habaryna görä, olar Gomeldäki radiologiki lukmançylyk merkezinde bejergi almalydyrlar. Ortaça agyr radioaktiw hapalanma, beýleki zatlar bilen bir hatarda deriniň näsazlyklaryna, ýürek bulanmagyna we gan mukdarynyň üýtgemegine sebäp bolup biler. Görnüşinden, esgerler al-arwah Pripýat şäheriniň golaýyndaky "Gyzyl tokaýda" düşelge gurupdyrlar. Bu sebit, Çernobyl ýadro desgasynyň 1986-njy ýyldaky partlamasyndan şeýle bir radiasiýa aldy welin, agaçlar gyzyl goňur boldy. "Gyzyl tokaý" ýer ýüzündäki iň radioaktiw ýerlerden biri hasaplanýar. 1986-njy ýylda takmynan 50 000 adamyň ýaşaýan Kiýew welaýatynyň Pripýat şäheri şu güne çenli gabawda saklanýar. Çernobylda rus goşunlary: radioaktiwlik 20 esse ýokarlandy Şeýle hem Marina Weisband twitterde 19 ýaşly ruslaryň 1986-njy ýylda ýykylan ýadro desgasynyň golaýyndaky tokaýda düşelge guranlarynda Çernobylyň nämedigini bilmeýändigini ýazdy. Işden çykarylan ýadro desgasyndaky ukrainaly işçiler rus esgerleriniň käbiriniň Çernobyly eşitmändigini habar berdiler. Çernobylyň işgärleri Russiýanyň goşunlary gözegçilik astyna alnandan soň birnäçe gün bäri çalşylmady. Bu, Wenadaky IAEA-da (Halkara Atom Energiýasy Guramasy) alada döretdi. Fewral aýynyň başynda ukrain güýçleri Çernobylyň golaýyndaky Pripýatda harby türgenleşik geçirdi. Çernobyl sebitinden rus goşunlarynyň çykarylmagy Pentagon 30-njy martda rus goşunlarynyň Çernobyl sebitinden yza çekilendigini habar berdi. AFP habar gullugynyň habaryna görä, muny ABŞ-nyň emeli hemra suratlarynda hem görmek bolýar. Pentagon we Ak tam Russiýanyň goşun hereketlerine garamazdan Ukrainadaky hüjümleriň dowam etmegine garaşýarlar. Pentagonyň metbugat sekretary Jon Kirbi Waşington synag gullugynyň habaryna görä Russiýa "bu goşunlary täzeden enjamlaşdyrmak, gaýtadan işlemek we Ukrainanyň başga bir ýerinde ýerleşdirmek" isleýär. Kirbi rus güýçleri barada "Olary öýlerine ibermeli" -diýdi. "Theyöne beýle däl, iň bolmanda entek ýok." Ak tamyň aragatnaşyk müdiri Keýt Bedingfild sişenbe güni "Russiýanyň bildirişlerinden hiç kim aldanmaly däldir" -diýdi. "Biz Kiýew sebitinden goşun hereketleriniň yza çekilmek däl-de, çalşykdygyna ynanýarys (...) Her kim Ukrainanyň hemme ýerinde hüjümleri görmäge taýyn bolmaly". Ukrainadaky söweş: Rus goşunlarynyň gözegçiligi astyndaky Zaporizhia NPP Rus goşunlary 24-nji fewralda Ukrainany basyp alaly bäri, Ukrainadaky iki ýadro desgasyna - 1986-njy ýylda weýran edilen Çernobyla we Europeewropanyň iň uly ýadro desgasy Zaporiziýa gözegçilik astyna alyndy. Ukrain çeşmelerine görä, rus güýçleri Çernobylyň golaýynda "on müňlerçe tonna" ok-däri saklapdyrlar we desganyň howpsuzlygyna "uly" howp salýar.