Friday, July 5, 2024

Velyka Brytaniya pislya vyboriv: skladna sytuatsiya dlya leyboryst·sʹkoho uryadu

Frankfurter Allgemeine Zeitung 66,2 тисячі підписників Велика Британія після виборів: складна ситуація для лейбористського уряду Філіп Плікерт • 6 годин • 3 хвилини читання The Evening Standard у виставці біля Даунінг-стріт, 10 Британська економіка та економісти схвально, але не бурхливо відреагували на перемогу лейбористів. Багато реакцій говорили про обмежений обсяг національного бюджету, який матимуть новий прем’єр-міністр Кейр Стармер і призначений міністр фінансів Рейчел Рівз. Грошей на інвестиції небагато. Стармер пообіцяв «зміни» та більше зростання. Економісти зараз запитують, як реалізувати ці обіцянки в конкретних термінах. Конфедерація британської промисловості (CBI) вимагала: «Створення сталого зростання має бути ключовим завданням нового уряду». Новому прем’єр-міністру було надано чіткі повноваження приймати складні рішення в таких сферах, як планування реформи та розширення електроенергетики Пропускна здатність мережі, необхідна для відновлення економіки, сказав керуючий директор CBI Рейн Ньютон-Сміт. Лейбористи хочуть пришвидшити видачу дозволів на будівництво та стимулювати будівництво житла новою системою планування. У найближчі п'ять років планується побудувати 1,5 мільйона квартир. Однак раніше уряд торі не досяг цієї мети. Глава CBI сподівається, що новий уряд виконає свої обіцянки. Німецькі компанії доброзичливо ставляться до нової влади, але більшість не чекає чудес. Про це йдеться в заяві Німецько-британської торгово-промислової палати в Лондоні. За словами її керуючого директора Ульріха Хоппе, багато представників компанії вітають зміну уряду. «Медовий місяць нового британського уряду буде відносно коротким, тому що лише за допомогою великої дисципліни та наполегливої ​​праці британську економіку можна повернути до попереднього шляху зростання», — сказав він. Дисципліна, особливо з боку витрат, здається певною за нового міністра фінансів Рівза. «Але в очах багатьох все ще існує деяка невизначеність щодо поліпшення економічних умов». «Але як саме цього можна досягти в багатьох областях, наразі сформульовано лише нечітко», — каже Хоппе. Після перемоги лейбористів немає надії на подальше економічне зростання Обидві великі партії уникали теми Brexit під час виборчої кампанії. Лейбористи виключили повернення до внутрішнього ринку ЄС або митного союзу. Попередня свобода пересування працівників також не повинна бути відновлена. Лейбористи також пообіцяли скоротити імміграцію, яка за останні роки досягла рекордного рівня. Високий міграційний тиск також був одним із найсильніших пунктів критики правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа, яка стала третьою за силою за кількістю голосів. Проблема міграції й надалі залишатиметься політично вибуховою. У п'ятницю кілька економістів заявили, що вони не очікують більшого економічного зростання через перемогу лейбористів на виборах. «Результат не змінює наші прогнози щодо зростання Великобританії», — сказав Хольгер Шмідінг, головний економіст Berenberg Bank. У середньому економісти, опитані Bloomberg, прогнозують лише 1,2 і 1,4 відсотка плюс наступного та наступного року. Шмідінг очікує чогось більшого. Цього року економіка, ймовірно, дещо пожвавиться. Санджай Раджа, головний британський економіст Deutsche Bank, сказав, що лейбористи можуть використати певний «фактор гарного настрою», якщо інфляція впаде, а доходи домогосподарств зростуть. Але економічний попутний вітер не буде таким сильним, як у 1997 році, коли уряд змінився на лейбористів з Тоні Блером і Гордоном Брауном. Під час виборчої кампанії Стармер пообіцяв дотримуватися стратегії «про зростання, бізнесу та робітників». «Це буде нелегко», — каже Шмідінг. Надійно прагматичні відносини з ЄС і реформа системи планування зробили б незначний позитивний внесок у зростання. Але навіть з цим у бюджеті буде дуже мало місця для маневру, якщо Рівз не захоче взяти на себе надмірні борги. За даними Інституту фіскальних досліджень, поточні середньострокові бюджетні плани, яких Рівз переважно хоче дотримуватися, передбачають реальне скорочення інвестицій на мільярди. Frankfurter Allgemeine Zeitung 66,2 tysyachi pidpysnykiv Velyka Brytaniya pislya vyboriv: skladna sytuatsiya dlya leyboryst·sʹkoho uryadu Filip Plikert • 6 hodyn • 3 khvylyny chytannya The Evening Standard u vystavtsi bilya Dauninh-strit, 10 Brytansʹka ekonomika ta ekonomisty skhvalʹno, ale ne burkhlyvo vidreahuvaly na peremohu leyborystiv. Bahato reaktsiy hovoryly pro obmezhenyy obsyah natsionalʹnoho byudzhetu, yakyy matymutʹ novyy premʺyer-ministr Keyr Starmer i pryznachenyy ministr finansiv Reychel Rivz. Hroshey na investytsiyi nebahato. Starmer poobitsyav «zminy» ta bilʹshe zrostannya. Ekonomisty zaraz zapytuyutʹ, yak realizuvaty tsi obitsyanky v konkretnykh terminakh. Konfederatsiya brytansʹkoyi promyslovosti (CBI) vymahala: «Stvorennya staloho zrostannya maye buty klyuchovym zavdannyam novoho uryadu». Novomu premʺyer-ministru bulo nadano chitki povnovazhennya pryymaty skladni rishennya v takykh sferakh, yak planuvannya reformy ta rozshyrennya elektroenerhetyky Propuskna zdatnistʹ merezhi, neobkhidna dlya vidnovlennya ekonomiky, skazav keruyuchyy dyrektor CBI Reyn Nʹyuton-Smit. Leyborysty khochutʹ pryshvydshyty vydachu dozvoliv na budivnytstvo ta stymulyuvaty budivnytstvo zhytla novoyu systemoyu planuvannya. U nayblyzhchi p'yatʹ rokiv planuyetʹsya pobuduvaty 1,5 milʹyona kvartyr. Odnak ranishe uryad tori ne dosyah tsiyeyi mety. Hlava CBI spodivayetʹsya, shcho novyy uryad vykonaye svoyi obitsyanky. Nimetsʹki kompaniyi dobrozychlyvo stavlyatʹsya do novoyi vlady, ale bilʹshistʹ ne chekaye chudes. Pro tse ydetʹsya v zayavi Nimetsʹko-brytansʹkoyi torhovo-promyslovoyi palaty v Londoni. Za slovamy yiyi keruyuchoho dyrektora Ulʹrikha Khoppe, bahato predstavnykiv kompaniyi vitayutʹ zminu uryadu. «Medovyy misyatsʹ novoho brytansʹkoho uryadu bude vidnosno korotkym, tomu shcho lyshe za dopomohoyu velykoyi dystsypliny ta napolehlyvoyi ​​pratsi brytansʹku ekonomiku mozhna povernuty do poperednʹoho shlyakhu zrostannya», — skazav vin. Dystsyplina, osoblyvo z boku vytrat, zdayetʹsya pevnoyu za novoho ministra finansiv Rivza. «Ale v ochakh bahatʹokh vse shche isnuye deyaka nevyznachenistʹ shchodo polipshennya ekonomichnykh umov». «Ale yak same tsʹoho mozhna dosyahty v bahatʹokh oblastyakh, narazi sformulʹovano lyshe nechitko», — kazhe Khoppe. Pislya peremohy leyborystiv nemaye nadiyi na podalʹshe ekonomichne zrostannya Obydvi velyki partiyi unykaly temy Brexit pid chas vyborchoyi kampaniyi. Leyborysty vyklyuchyly povernennya do vnutrishnʹoho rynku YES abo mytnoho soyuzu. Poperednya svoboda peresuvannya pratsivnykiv takozh ne povynna buty vidnovlena. Leyborysty takozh poobitsyaly skorotyty immihratsiyu, yaka za ostanni roky dosyahla rekordnoho rivnya. Vysokyy mihratsiynyy tysk takozh buv odnym iz naysylʹnishykh punktiv krytyky pravopopulist·sʹkoyi partiyi Reform UK Naydzhela Faradzha, yaka stala tretʹoyu za syloyu za kilʹkistyu holosiv. Problema mihratsiyi y nadali zalyshatymetʹsya politychno vybukhovoyu. U p'yatnytsyu kilʹka ekonomistiv zayavyly, shcho vony ne ochikuyutʹ bilʹshoho ekonomichnoho zrostannya cherez peremohu leyborystiv na vyborakh. «Rezulʹtat ne zminyuye nashi prohnozy shchodo zrostannya Velykobrytaniyi», — skazav Kholʹher Shmidinh, holovnyy ekonomist Berenberg Bank. U serednʹomu ekonomisty, opytani Bloomberg, prohnozuyutʹ lyshe 1,2 i 1,4 vidsotka plyus nastupnoho ta nastupnoho roku. Shmidinh ochikuye chohosʹ bilʹshoho. Tsʹoho roku ekonomika, ymovirno, deshcho pozhvavytʹsya. Sandzhay Radzha, holovnyy brytansʹkyy ekonomist Deutsche Bank, skazav, shcho leyborysty mozhutʹ vykorystaty pevnyy «faktor harnoho nastroyu», yakshcho inflyatsiya vpade, a dokhody domohospodarstv zrostutʹ. Ale ekonomichnyy poputnyy viter ne bude takym sylʹnym, yak u 1997 rotsi, koly uryad zminyvsya na leyborystiv z Toni Blerom i Hordonom Braunom. Pid chas vyborchoyi kampaniyi Starmer poobitsyav dotrymuvatysya stratehiyi «pro zrostannya, biznesu ta robitnykiv». «Tse bude nelehko», — kazhe Shmidinh. Nadiyno prahmatychni vidnosyny z YES i reforma systemy planuvannya zrobyly b neznachnyy pozytyvnyy vnesok u zrostannya. Ale navitʹ z tsym u byudzheti bude duzhe malo mistsya dlya manevru, yakshcho Rivz ne zakhoche vzyaty na sebe nadmirni borhy. Za danymy Instytutu fiskalʹnykh doslidzhenʹ, potochni serednʹostrokovi byudzhetni plany, yakykh Rivz perevazhno khoche dotrymuvatysya, peredbachayutʹ realʹne skorochennya investytsiy na milʹyardy.