Wednesday, July 3, 2024

“New York Times”: Bayden roz·hlyadaye mozhlyvistʹ vidklykannya

КАРТИНА політика “New York Times”: Байден розглядає можливість відкликання Президент США Джо Байден (81) вважає можливим вийти з президентської виборчої кампанії. Про це повідомляє New York Times у екстреному випуску новин із посиланням на близького соратника президента. Відповідно, Байден сказав «ключовому союзнику, що він знає, що, можливо, не зможе врятувати свою кандидатуру». Якщо найближчими днями йому не вдасться переконати громадськість у своїй придатності для посади президента, він може вийти з боротьби за Білий дім. «Ця розмова є першим свідченням того, що президент серйозно розмірковує над тим, чи зможе він відновитися після катастрофічного виступу на сцені дебатів у четвер в Атланті», — повідомляє американська газета. Розчарування Байдена в Білому домі «Безумство робити вигляд, що все гаразд» Інсайдер показує, що Білий дім розчарований старіючим президентом. Хто скаже Байдену? Президент Джо Байден (81) зробив одну з найшокуючих телевізійних появ... Джо Байден перебуває під величезним тиском після невдалої теледуелі проти суперника Дональда Трампа (78). Перед камерами здійснилося те, про що раніше говорили у незліченних фрагментах відео: Байден, здавалося, значно постарів, у нього були психічні відхилення, а іноді він був відсутнім. Президент США та його дружина, перша леді Джилл Байден (73), публічно оголосили, що відмовитися від висунення своєї кандидатури в президенти НЕ є варіантом. Білий дім відповів на критичні повідомлення ліволіберальних ЗМІ та тиск з боку Демократичної партії гаслами наполегливості. Попереду у Байдена важливі вихідні Тепер зрозуміло, що сам Джо Байден сумнівається щодо своєї кандидатури. Згідно з повідомленням New York Times, президент розуміє, що його виступи наступних вихідних (включаючи телеінтерв'ю) мають бути бездоганними. Інакше його сильно пошкоджене зображення навряд чи врятувати. Якщо Байден справді добровільно вийде з президентської виборчої кампанії, демократам доведеться швидко шукати нового кандидата. Ймовірною наступницею вважають віце-президента Камалу Гарріс (59). На думку експертів, абсолютно незрозуміло, як вплине обмін кандидатами на виборчу кампанію. KARTYNA polityka “New York Times”: Bayden roz·hlyadaye mozhlyvistʹ vidklykannya Prezydent SSHA Dzho Bayden (81) vvazhaye mozhlyvym vyyty z prezydent·sʹkoyi vyborchoyi kampaniyi. Pro tse povidomlyaye New York Times u ekstrenomu vypusku novyn iz posylannyam na blyzʹkoho soratnyka prezydenta. Vidpovidno, Bayden skazav «klyuchovomu soyuznyku, shcho vin znaye, shcho, mozhlyvo, ne zmozhe vryatuvaty svoyu kandydaturu». Yakshcho nayblyzhchymy dnyamy yomu ne vdastʹsya perekonaty hromadsʹkistʹ u svoyiy prydatnosti dlya posady prezydenta, vin mozhe vyyty z borotʹby za Bilyy dim. «Tsya rozmova ye pershym svidchennyam toho, shcho prezydent seryozno rozmirkovuye nad tym, chy zmozhe vin vidnovytysya pislya katastrofichnoho vystupu na stseni debativ u chetver v Atlanti», — povidomlyaye amerykansʹka hazeta. Rozcharuvannya Baydena v Bilomu domi «Bezumstvo robyty vyhlyad, shcho vse harazd» Insayder pokazuye, shcho Bilyy dim rozcharovanyy stariyuchym prezydentom. Khto skazhe Baydenu? Prezydent Dzho Bayden (81) zrobyv odnu z nayshokuyuchykh televiziynykh poyav... Dzho Bayden perebuvaye pid velycheznym tyskom pislya nevdaloyi teledueli proty supernyka Donalʹda Trampa (78). Pered kameramy zdiysnylosya te, pro shcho ranishe hovoryly u nezlichennykh frahmentakh video: Bayden, zdavalosya, znachno postariv, u nʹoho buly psykhichni vidkhylennya, a inodi vin buv vidsutnim. Prezydent SSHA ta yoho druzhyna, persha ledi Dzhyll Bayden (73), publichno oholosyly, shcho vidmovytysya vid vysunennya svoyeyi kandydatury v prezydenty NE ye variantom. Bilyy dim vidpoviv na krytychni povidomlennya livoliberalʹnykh ZMI ta tysk z boku Demokratychnoyi partiyi haslamy napolehlyvosti. Poperedu u Baydena vazhlyvi vykhidni Teper zrozumilo, shcho sam Dzho Bayden sumnivayetʹsya shchodo svoyeyi kandydatury. Z·hidno z povidomlennyam New York Times, prezydent rozumiye, shcho yoho vystupy nastupnykh vykhidnykh (vklyuchayuchy teleinterv'yu) mayutʹ buty bezdohannymy. Inakshe yoho sylʹno poshkodzhene zobrazhennya navryad chy vryatuvaty. Yakshcho Bayden spravdi dobrovilʹno vyyde z prezydent·sʹkoyi vyborchoyi kampaniyi, demokratam dovedetʹsya shvydko shukaty novoho kandydata. Ymovirnoyu nastupnytseyu vvazhayutʹ vitse-prezydenta Kamalu Harris (59). Na dumku ekspertiv, absolyutno nezrozumilo, yak vplyne obmin kandydatamy na vyborchu kampaniyu.